Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendidikan

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم


sumber : id.wikipedia.org

 

Pambuka

Salam Pambuka lan pakurmatan

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Bapak Ibu guru ingkang satuhu kinurmatan; saha rencang-rencang kelas XI A IPA ingkang kula tresnani.

Puji Syukur

Ing kalodhangan punika sumangga kula lan panjengengan sami ngonjukaken memuja lan memuji syukur ing ngarsa Gusti Ingkang Hamurbeng Dumadi, awit saking rahmat, taufik, hidayat saha nikmat ingkanng sampun karumentahaken dhumateng kula lan panjenengan sami satemah kula lan panjenengan pinarengaken makempal ing papan punika kanthi bagas-waras, datan kirang satunggal punapa. Amin.
Shalawat sarta salam muga konjuk dhumateng Nabi Ageng Muhammad S.A.W mugi syafaatipun pinaringaken dhumateng kula lan panjenengan sami ing Yaumul Akhir. Amin.

Atur Sugeng Rawuh

Salajengipun, kula ngaturaken sugeng rawuh, mugi-mugi rawuh panjenengan saget dhamel regenging swasana lan tansah pinayungan rahmat Allah Swt.

Panuwun

Awit saking punika kula ngaturaken gunging panuwun. Boten kesupen kula ngaturaken gunging panuwun ugi dhumateng Bapak Ibu dwija ingkang sampun paring idin palilah satemah acara sesorah punika saget katindhakaken. Boten kesupen kula ngaturaken agung panuwun dhumateng kanca-kanca panitya tanggap warsa ingkang sampun paring pambiyantu supados adicara ing kalenggahan menika saged kaleksanan.

Ngaturake Wigatine Perlu

Keparenga kula matur ing wonten ngarsa panjenengan sami ngaturaken sesorah babagan pendhidikan. Mugi atur kula samangke bisa-a murakabi dhateng kula lan panjenengan sami.

Isi

Isi ( Nerangne )

Sakderengipun mbahas babagan pendhidhikan, mangga kula lan panjenengan sami mangertosi menawi pendhihikan punika kathah paedahipun dhumateng kula lan panjenengan sami. Saking pendhidikan kula lan panjenengan saget mangertosi pundhi ingkang bener pundhi ingkang salah, saking pendhihikan kula lan panjenengan mangke saget mbiayani gesang punika. Mangka saking punika pendhihikan iku wigati sanget kangge kula lan panjenengan sami. Nanging punapa tasih kathah para mudha ingkang nyepelekake babagan pendhihikan, kathah para mudha ingkang amilih seneng-seneng, mbolos sekolah tinimbang golek ilmu ing papapan pawiyatan. Kathah ingkang mboten sumurup dhateng pigunanipun ilmu lan pendhihikan mangka padha kathah ingkang nyepelekaken.

Pangajak

Mangka saking punika, sumangga kula lan panjengan sami padha ningkataken anggenipun kita pados ilmu pendidhikan kangge gesang ingkang sae, murakabi ing bebrayan, saha piguna tumrap nusa-bangsa.

Panutup

Dudutan

Bapak Ibu dwija ingkang satuhu kinurmatan saha para rencang ingkang kula tresnani.
Mekaten ingkang saget kula aturaken. Mugi-mugi sesorah babagan pendhihikan punika saget murakabi dhateng kula lan panjenengan sami.

Panutup

Kula kinten kirang wicaksana menawi kathah anggen kula matur. Pramila cekap semanten kemawon atur kula, mbok bilih wonten klenta-klentuning atur, kula tansah nyuwun agunging pangaksami.
Wassalammuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Back To Top