Pitung Perangan Kitab Ramayana

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم


Kitab Ramayana iku dipara ana ing pitung perangan / BAB, yaiku kaya ing ngisar iki :

1. Balakandha

Kitab Balakandha iku kitab ingkang kaping kapisan, yaiku nyritakake riwayate Prabu Dasarata kang kagungan garwa telu, yaiku Dewi Kosalya, Kekayi lan Sumitra. Prabu Dasarata uga kagungan putra 4, yaiku Rama saka Dewi Kosalya, Bharata saka Dewi Kekayi, lan Sumitra uga Satrughna saka Dewi Sumitra. Kitab Balakandha uga nyritakakake Sang Ramawijaya kang kasil menangake sayembara ngangkat lan menthang gandhewa kanggo nggarwa dewi Sinta, putri Prabu Janaka narendra Nagari Manthili.

2. Ayodyakandha

Kitab Ayodyakandha isine ngemot lelakone Raden Ramawijaya kang kedah urip ana ing sajabaning praja, amarga Dewi Kekayi. Raden Rama tumuju menyang alas Dandhaka didherekake dening Dewi Sinta lan Laksmana. Ing kitab Ayodyakandha uga diceritakake manawa Prabu Dasarata tumekaning lampus. Bharata kang digadang dening biyung e jumeneng nata malah ora kersa, malah nusul Raden Rama menyang alas. Raden Rama ora kersa kondur ngadhaton. Wekasane Raden Bharata jumeneng nata ingembanan dening Raden Rama.

3. Aranyakandha

Kitab Aranyakandha ngemot lelakone Rama, Sinta, lan Laksmana kang surip ning alas dandhaka 14 warsa lawase. Ing alas iki, Rama karep asung pitulungan marang para brahmana kang kareridhu dening para raseksa. Ing kitab Aranyakandha uga nyritakake Dewi Sinta kang kadhusta dening Prabu Dasamuka lan campuh yudane Prabu Dasamuka lan Jathayu.

4. Kiskendhakandha

Kitab Kiskendhakanda nyritakake Rama kang ketemu karo raja rewanda ( kethek ), Sugriwa. Nalika smana Sugriwa rebutan praja kaliyan Subali. Raden Rama mbiyantu marang Prabu Sugriwa. Wekasane Prabu Sugriwa jumeneng nata ing Kiskendha. Sabanjure, Prabu Sugriwa mbiyantu marang Rama njpuk Dewi Sinta.

5. Sundarakandha

KitabSundarakanda nyritakake dibangune kreteg Situbanda pinuju Ngalengkadiraja dening para wanara kiskendha. Ing Kitab iki uga dicritakake lelakon Anoman Obong ( Anoman dadi duta Rama njipuk Sinta ing Ngalengka, malah dicekel banjur arep dipejahi nanging bisa uwal lan kasil ngobong Alengka )

6. Yudakandha

Kitab iki nyaritakake paprangane bala wanara Raden Rama karo raseksane Prabu Daasamuka sawise nyebrang saka Situbandha. Prabu Rahwana sirna dening jemparing Rama lan ditibani gunung marang Anoman. Wekasane Rama kondur mring Ayodya kadherekake Dewi Sinta.

7. Uttarakandha

Kitab iki ngemot lelakone Dewi Sinta kang wus ngandhut kang banjur nglairake putra kang kembar, arane Kusa lan Lawa. Putra 2 mau digulawenthah ana ing sapinggiring Kali Gangga. Bareng wus ngancik dewasa, kalorone sowan menyang Ayodya lan nyritakake lelaone kanti tapis.


kapundhut saka ing : Gandrung Basa ( Gegaran Piwulang Wasis Abasa Jawa SMP/MTs Kelas IX semester 1 ) Cakra, penulis Suliyanto, S.Pd., M.Pd.
Back To Top